• Hoàng Thế Anh
  • Đơn vị: Phòng Sản xuất - Kỹ thuật
  • Chức danh: Phó phòng
  • Điện thoại: 0904531982
  • Email: htanh.sxkt@in-nhandan.vn