• Nguyễn Hồng Đức
  • Đơn vị: Phòng Vật Tư
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng