• Hoàng Đức Tuấn
  • Đơn vị: Phân xưởng Máy in tờ rời
  • Chức danh: Quản đốc
  • Điện thoại: 0977060276
  • Email: hoangductuan1976@gmail.com